Navigácia

   Európsky plán rozvoja školy

Európsky plán rozvoja Základnej školy Škultétyho 1 v Nitre pre obdobie rokov 2015-2020 vychádza zo SWOT analýzy vykonanej v prostredí  školy. Podrobná analýza odhalila, že vedenie školy i jej pedagogickí zamestnanci majú potenciál inovovať a modernizovať  vyučovací proces v súlade s aktuálnymi  trendmi v oblasti vzdelávania na medzinárodnej platforme a ako súčasť tohto procesu implementovať internacionalizáciu školy do európskych vzdelávacích štruktúr. Uvedomujeme si však potrebu rozvíjať cudzojazyčné kompetencie zamestnancov, nakoľko sú základným pilierom realizácie európskych zámerov. Absentuje zručnosť komunikovať v cudzom jazyku predovšetkým u pedagógov vo vekovej kategórii 40+, kde je potrebné motivovať ich k učeniu sa cudzieho jazyka.

Európsky plán rozvoja školy bol vytvorený v súlade s platnou pedagogickou  dokumentáciou, Štátnym  a Školským  vzdelávacím  programom, ako aj so sprievodcom  programu  Erasmus +  pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Prioritami rozvoja pre dané obdobie sú:

 • modernizácia a zefektívnenie riadenia školy
 • inovácia a modernizácia vyučovacieho procesu
 • zlepšovanie profesionálnych a jazykových kompetencií  pedagogických aj ostatných zamestnancov školy
 • pripraviť školu na zmeny z hľadiska medzinárodných vzťahov
 • vytvorenie siete partnerských inštitúcií  s cieľom projektovej spolupráce,  výmeny skúseností a osvedčených postupov
 • postupná transformácia školy na modernú, v európskom kontexte konkurencieschopnú vzdelávaciu inštitúciu s cieľom úpravy Školského vzdelávacieho programu uvedeným smerom

 

O naplnenie vytýčených priorít sa budeme snažiť v dvoch oblastiach:

1. Ľudské zdroje

Iba skúsení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci koordinovaní skúseným manažmentom dokážu napĺňať výzvy európskeho rozvoja. Je nevyhnutné podporovaťjazykové vzdelávanie a prehlbovať cudzojazyčné kompetencie profesionálnych ľudských zdrojov. Takto pripraveným zamestnancom ponúkneme možnosť vzdelávať sa účasťou na medzinárodných konferenciách a seminároch zameraných na transformáciu školy, uplatňovanie moderných vyučovacích metód a prístupov vo vyučovacom procese. Učitelia sú držiteľmi mnohých certifikátov potvrdzujúcich zručnosti a kompetencie v oblasti IKT a moderných metodológií vzdelávania. Tieto budeme neustále aktivizovať a dopĺňať, aby sme mohli pokračovať v zapájaní sa do aktivít a projektov nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. V súčasnosti je škola na národnej úrovni zapojená do projektov eTwinning, Digitálna škola, Zelená škola. Niektorí učitelia sú zapojení do projektu „Aktivizujúce metódy vzdelávania“ v rámci ktorého tvoria digitálne vzdelávacie obsahy využiteľné na medzinárodnej platforme. Radi poskytneme svoje skúsenosti v tejto oblasti aj iným školám v zahraničí a sme pripravení privítať zahraničných kolegov na pôde našej školy. V rámci spolupráce so školami v zahraničí zorganizujeme hospitácie a študijné návštevy. Ich cieľom bude ďalší rozvoj spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, vzájomný transfer inovácií, výmena skúseností a osvedčených postupov nielen v oblasti vyučovacieho procesu, ale aj riadenia a fungovania školy vrátane jej autoevalvácie, personalistiky, administratívy, stravovacieho zariadenia. Zároveň budú nástrojom pre motiváciu na získavanie zručností a kompetencií v cudzom jazyku tak, aby sa do medzinárodných aktivít postupne dokázali zapájať všetci pedagogickí zamestnanci školy.

 

2. Žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese

Vychádzame z filozofie, že žiak musí v škole dostať trvalé hodnoty, nielen teoretické vedomosti. Tieto hodnoty zahŕňajú postoje, záujmy, motiváciu, tvorivosť, hodnotový system, rozvoj schopností a zručností. Žiaci ich nadobúdajú nielen novými vyučovacími metódami, aktívnym učením sa, ale tiež neformálnym a informálnym učením sa ako sú výlety, exkurzie, projekty. Uvedomujeme si potrebu naučiť žiakov byť aktívnymi európskymi občanmi, zvyšovať ich európske a multikultúrne povedomie, toleranciu k iným národom, no zároveň chrániť si národnú identitu a dedičstvo. Budeme participovať v medzinárodných projektoch podporujúcich tieto hodnoty. Umožníme žiakom nájsť si kamarátov v európskych krajinách, spoločne pracovať na pridelených úlohách, navštíviť cudzie krajiny, stráviť pár dní na zahraničných školách a byť členom zahraničnej rodiny počas projektových stretnutí s partnerskými školami. Školu navštevuje niekoľko žiakov pochádzajúcich z multikultúrneho resp. zahraničného prostredia. Umožníme im prezentovať svoje tradície a kultúru a tým zvyšovať toleranciu ostatných žiakov k iným kultúram. V uplynulom období sme renovovali medzinárodnú multimediálnu knižnicu, ktorá zároveň rozvíja komunikačné zručnosti detí a rozvíja ich záujem o čítanie literatúry. V tejto aktivite by sme radi pokračovali na nadnárodnej úrovni. Metódu CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie) považujeme za jeden z najefektívnejších nástrojov na zdokonalenie komunikácie našich žiakov v anglickom jazyku a zároveň integrácie do európskej siete. Vypracujeme projekt, prostredníctvom ktorého budeme žiadať o grant umožňujúci nadobudnutie informácií a skúseností s metódou a jej následné zaradenie do súčasti vzdelávacieho procesu na škole. Budeme tiež pokračovať v rozbehnutom projekte “Educate Slovakia” a prostredníctvom lektorov zo zahraničia zlepšovať multikultúrne povedomie žiakov. Budeme venovať zvýšenú pozornosť žiakom zo znevýhodneného prostredia alebo so špeciálnymi potrebami a hľadať optimálne podmienky pre ich integráciu do medzinárodných aktivít. Rovnako žiacky parlament bude pracovať v súlade s uvedenými princípmi a sledovať prácu podobných inštitúcií v európskom kontexte. Našim cieľom bude jeho začlenenie do medzinárodných žiackych inštitúcií. Pri všetkých činnostiach a aktivitách budeme spolupracovať s Radou rodičov, Radou školy, zriaďovateľom a Metodicko-pedagogickým centrom.

 

Stratégia internacionalizácie školy pre obdobie 2015- 2020

Stratégia je postavená na troch základných pilieroch:

 1. Vzdelávanie vedúcich zamestnancov školy prostredníctvom účasti na kurzoch, seminároch a hospitáciách
 2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov predovšetkým v oblasti cudzích jazykov a prehlbovania odborných profesijných kompetencií účasťou na jazykových kurzoch, odborných seminároch a konferenciách, hospitáciách
 3. Zapojenie žiakov do medzinárodných projektov a aktivít

 

Strategické úlohy pre obdobie 2015-2020:

 • každoročne zabezpečiť vzdelávanie minimálne 3 učiteľov a ostatných zamestnancov školy prostredníctvom účasti na zahraničných seminároch, konferenciách, študijných návštevách, štruktúrovaných kurzoch alebo hospitáciách na partnerských školách v zahraničí a ich počet neustále zvyšovať
 • zapojiť sa minimálne do dvoch veľkých medzinárodných projektov strategických partnerstiev pre školské vzdelávanie v programe Erasmus+
 • v rámci strategických partnerstiev zorganizovať aspoň 5 mobilít žiakov do krajín partnerských škôl
 • na základe výsledkov projektov implementovať skúsenosti do riadenia, fungovania školy a predovšetkým do jej výchovno-vzdelávacích aktivít
 • každoročne organizovať olympiády cudzích jazykov na školskej úrovni a podľa výsledkov žiakov zapájať sa do vyšších kôl
 • každoročne organizovať a zapájať sa do aktivít zameraných na spoznávanie iných kultúr a zvyšovanie tolerancie k cudzím kultúram
 • každoročne organizovať exkurziu alebo poznávací zájazd do niektorej krajiny v Európe

Kontakt

 • Základná škola Škultétyho ul.
  Škultétyho ul.1, Nitra
 • Základná škola
  pevná linka +421 0376518946
  mobil: +421911 901 963
  Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria