Navigácia

 ZŠ Škultétyho , Nitra                   

   

 

O škole

Základná škola Škultétyho v Nitre bola založená v roku 1987. V súčasnosti poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie 438 žiakom. 

V posledných rokoch naša škola nadobúda novú tvár, čo prináša radosť žiakom, učiteľom i rodičom detí. V roku 2015 bola v pôsobnosti zriaďovateľa Mesto Nitra realizovaná rekonštrukcia vonkajšieho opláštenia budovy. V roku 2016 nám pribudlo aj multifunkčné ihrisko a bol zveľadený  rekreačný areál školy. Z finančných zdrojov MŠVVaŠ SR boli zrekonštruované obe telocvične. Každý rok dopĺňame nové moderné vybavenie a didaktické pomôcky do učební.

Naši žiaci majú možnosť vzdelávať sa v cudzom jazyku od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk si môžu zvoliť podľa vlastného výberu. Informačno-komunikačné technológie sa využívajú na všetkých predmetoch, 13 učební je vybavených interaktívnymi tabuľami a v ostatných sú dataprojektory. V odborných učebniach informatiky žiaci pracujú s PC, notebookmi a tabletmi. Okrem toho sa v škole nachádza jazyková učebňa, multimediálna knižnica „Čarovná čitáreň“, učebňa dopravnej výchovy „Dopraváčik“, cvičná kuchynka, dve hudobné učebne, baletná sála,  dve telocvične, školská jedáleň, multifunkčné ihrisko, eko - trieda, átrium a rozsiahly rekreačný areál obklopený zeleňou.

 

Súťaže a iné aktivity žiakov

Škola sa dostáva do povedomia verejnosti vďaka úspechom žiakov, ktorých učitelia v rámci vyučovacieho procesu, krúžkov a iných voľnočasových aktivít vedú k rozvoju  kritického myslenia, kreativity, fantázie, vytrvalosti, zdravej súťaživosti a tolerancie.

Naši žiaci dosahujú výborné výsledky v športoch, najmä v loptových hrách. Sme zapojení do Mestskej školskej ligy a organizujeme rôzne športové podujatia a turnaje. Každoročne sa koná  plavecký výcvik pre 3. a 5. ročník, v 7. ročníku žiaci absolvujú  lyžiarsky výcvik a raz do týždňa využívame susednú Hokejovú halu na korčuľovanie.

Na škole pôsobí aj Centrum voľného času, ktoré vytvára kreatívne prostredie a priestor pre realizáciu žiakov v rôznych záujmových útvaroch: tanečnom, hudobnom, speváckom, kulinárskom a športovom

Okrem športových súťaží sa naši žiaci zúčastňujú predmetových olympiád: v slovenskom a anglickom jazyku, matematike, geografii, fyzike, chémii a dejepise a ďalších literárnych a matematických súťaží: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Pytagoriáda a Matematický Klokan.

Naša škola pravidelne organizuje rôzne podujatia: Pasovačka prvákov, Deň jabĺk, Deň Zeme, Vianočná besiedka, karneval, MDD,  hudobné a dramatické predstavenia pre rodičov, deti z materských škôl, pre dôchodcov, vo Vianočnom mestečku na námestí a mnohé ďalšie.

Škola pristupuje k výchovno-vzdelávaciemu procesu veľmi aktívne a snaží sa ho obohatiť o projektovú činnosť.

V školskom roku 2014/2015 sme sa ako 1.škola v Nitre zapojili do programu ZELENÁ ŠKOLA, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom a šetrnejšom prístupe k životnému prostrediu do každodenného života. Už po druhý krát sme získali certifikát Zelená škola, čím sme sa zapojili do medzinárodnej siete eko - škôl.

 

Realizujeme aj projekty v rámci medzinárodného programu Erasmus+:                     

KA1 „Hľadáme nové skúsenosti“ s cieľom zvýšiť kvalitu a odbornosť vzdelávania.

KA2: „Cesta IKT k predmetom STEM cez nadnárodnú spoluprácu a komunikáciu“, v ktorom spolu s partnerskými školami v Belgicku, Fínsku, Nórsku, Lotyšsku a Poľsku tvoríme metódy a nástroje ako zvýšiť záujem žiakov  a zlepšiť ich kompetencie v prírodovedných a technických predmetoch.

KA2: „Hands on CLIL“, čo je biligválny projekt pre školy v Portugalsku, Španielsku, Turecku a u nás. Žiaci zapojených škôl v ňom rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti vo vybraných predmetoch prostredníctvom anglického jazyka a IKT. V projektovej činnosti využívame platformu eTwinning a Office 365.

Od roku 2014 sme zapojení do projektu Educate Slovakia, zameranom na multikultúrnu výchovu.

Spolupráca školy

Škola spolupracuje s Radou školy, Radou rodičov, zriaďovateľom Mestom Nitra, okresným školským úradom, MŠ v okolí,  partnerskými školami: ZŠ Hruštín, ZŠ J.E. Purkyně Libochovice v ČR a  zahraničnými školami z projektov v rámci Erasmus+. Škola pôsobí ako cvičná škola pre UKF, spolupracuje s CPPPaP,  Dominom, Krajskou knižnicou K. Kmeťku, o.z. Integrácia.

Integrácia a inklúzia žiakov

je zabezpečená realizáciou projektu  "Na základnej škole úspešnejší", službami školského psychológa, špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov,  individuálnym prístupom  a hodnotením podľa IVP a úzkou spoluprácou s CPPPaP.

 

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria