Navigácia

Oznamy

 

Usmernenie RÚVZ pri výskyte a prevencii prenosného parazitárneho ochorenia.

Pedikulóza – zavšivenie


Ochorenie sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých vekových skupín, hlavne však deti. Pôvodca pedikulózy voš detská (Pediculus capitis), cudzopasník živiaci sa krvou hostiteľa, je schopný parazitovať iba na človeku.
Žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj napr. v obočí, brade, fúzoch. Samček dosahuje veľkosť 2-3 mm, samička 2,9-3,5 mm. Voš detská má ústne ústroje prispôsobené k bodaniu a satiu. Živí sa prúdiacou krvou, za prirodzených podmienok prijíma potravu každé 2-3 hodiny. Samičky kladú denne 3-4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov pevným prakticky nerozpustným tmelom. Z vajíčok sa liahnu larvy (pri teplote 25 °C za 13-19 dní, pri teplote 30°C za 7-14 dní). Vývoj vší z vajíčok cez larválne štádia až k dospelému jedincovi trvá priemerne 20 dní, jeho dĺžka závisí od teploty (pri teplote 28-30 C trvá vývoj 18-22 dní, pri 37°C 14-15 dní).
Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8x 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy jc viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne. Za život nakladú asi 100- 140 vajíčok.
Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy jc zavšivený človek. Od zavšiveného zdroja je možný prechod na nového hostiteľa od začiatku zavšivenia až do doby jeho likvidácie.
Vši sa šíria v ľudskej populácii hlavne pri priamom styku, zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, ubytovne), ale v menšej miere aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebeňov, kefiek, čiapok, šálov, osobnou alebo posteľnou bielizňou). Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach.
Na diagnostiku zavšivenia slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši. Charakteristickým miestom nálezu hníd je hlavne časť hlavy za ušnicami a zátylkom. Jediným spoľahlivým dôkazom trvajúcej zavšivavenosti je nález živých lezúcich vší.
Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.


Hlásenie ochorenia:
Lekár, ktorý vysloví podozrenie alebo diagnostikuje pedikulózu, hlási toto ochorenie na odbor epidemiológie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). V prípade ak rodič (zákonný zástupca) zistí zavšivavenie dieťaťa (bez návštevy lekára), ohlási túto skutočnosť zodpovednému pracovníkovi (triedny učiteľ, riaditeľ) školského alebo predškolského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. Hromadný výskyt pedikulózy v detských kolektívoch hlási riaditeľ príslušného zariadenia na odbor epidemiológie RÚVZ.


Formy výskytu ochorenia:
1. Sporadický (ojedinelý) výskyt - ak rodič zistí zavšivavenie dieťaťa okamžite nahlási túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ak ide o ojedinelý výskyt, dieťa nenavštevuje školský kolektív až do vykonania uvedených represívnych opatrení:


a) opatrenia v rodine:
- u dieťaťa a všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam a hnidám dostupným na trhu presne podľa návodu výrobcu,
- k zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať, resp. závisí od použitého dezinsekčného prípravku, v jeho návode je vždy uvedené, či je potrebné aplikáciu a s akým časovým odstupom opakovať,
- po vykonaní dezinsekcie šampónom môže ísť dieťa do kolektívu na základe potvrdenia lekára o tom, že týmto ochorením netrpí,
- osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť
- čiapky, šatky, šály a iný odev (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do styku), ktorý
nie je možné vyvariť je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť,
vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prip. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz


b) opatrenia v kolektíve:
- triedny učiteľ (prípadne iný pedagóg) pravidelne ráno vykonáva prehliadku pohľadom a dôkladnejším
prezeraním vlasatej časti hlavy u všetkých detí školského kolektívu,
- ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v kolektíve neobjavia, možno ohnisko považovať za skončené,
- ak sa v priebehu 21 dní objavia vši aj u ďalších detí v kolektíve, vykonajú sa represívne opatrenia ako
pri hromadnom výskyte. Opatreniam podlieha i dieťa, u ktorého už prebehlo odvšivenie, nakoľko v
zamorenom kolektíve mohlo dojsť k jeho opakovanému infikovaniu.


2. Hromadný výskyt - jedná sa o postihnutie dvoch a viacerých detí kolektívu. V tomto prípade sa
predpokladá postihnutie celého kolektívu a zavšivavené deti nie je nutné vyradiť zo školskej dochádzky.
Triedny učiteľ čo najskôr (do 48 hodín) zvolá mimoriadne rodičovské združenie (zápis do žiackej
knižky, elektronická pošta, telefonicky). Nakoľko opatrenia je nevyhnutné vykonať naraz u všetkých
členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), rodičia spoločne s pedagógmi si stanovia presný termín
(napr. najbližší víkend), kedy sa vykoná dezinsekčná akcia (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným
dezinsekčným prostriedkom). Ak sa dezinsekcia nevykoná v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov
rodiny a triedy, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. Opatrenia v rodinách i v kolektíve prebiehajú
súčasne:
- u všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy
šampónom proti všiam (postup je rovnaký ako v bode la), použitie šampónu je nutné po 14 dňoch
opakovať v celom kolektíve,
- pri dezinsekcii osobnej a posteľnej bielizne, pokrývkach hlavy, hrebeňoch a ďalších predmetoch, s
ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku, je nutné postupovať podľa bodu la,
- matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť
účinkom slnečného žiarenia a min. 3-4 dni nepoužívať.
- koberce v materských škôlkach riadne povysávať, postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dobre vyvetrať
(najlepšie v piatok poobede) a do pondelka nasledujúceho týždňa nepoužívať,
- zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné
predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v
prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.


Poznámka:
Pedikulóza je parazitárne ochorenie, ktoré nezanecháva imunitu. Po kontakte so zavšivavenou osobou
môže dieťa opakovane dostať vši aj po predchádzajúcom odvšivení. Do školských kolektívov sú vši
najčastejšie dovlečené z mimoškolského prostredia. Je dôležité, aby rodičia poznali kamarátov svojho
dieťaťa, s ktorými sa schádza vo voľnom čase (úzky kontakt detí pri počítačoch, hrách, pieskoviskách,
návštevách domácností a pod.). Dieťa sa môže opakovane infikovať od svojich kamarátov a opätovne
zavliecť vši i do školského kolektívu.

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria