Navigácia

 

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Sylvia Krajčírová

Miesto:  kabinet 1. poschodie

Konzultačné hodiny:

štvrtok 14.00 – 16. 00 hod., po dohode

 

Kontakt:      

 sylviakrajcirova@gmail.com   

 

 

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

 

 

Žiaci:

Ako školský špeciálny pedagóg primárne poskytujem individuálne špeciálno-pedagogické služby žiakom, ktorí sú zaradení do procesu integrácie. Patria sem žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia (najmä dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), poruchami aktivity a pozornosti, ako aj žiaci s poruchami správania, zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci s intelektovým nadaním.

Súčasťou mojej práce je aj preventívno-intervenčná a depistážna činnosť. Jedná sa o vyhľadávanie a podporu žiakov, ktorí nie sú integrovaní, ale pre zvládnutie bežných školských nárokov potrebujú vynakladať neprimerané úsilie bez požadovaných výsledkov. V prípade potreby im spracovávam podklady pre prvotné diagnostické vyšetrenie v poradenskom zariadení.

Aktívne sa tiež zúčastňujem zápisov žiakov do prvých ročníkov a včasnému podchyteniu žiakov s prípadnými edukačnými ťažkosťami.

 

Vedenie školy a učitelia:

V spolupráci s učiteľmi a vedením školy vystupujem predovšetkým ako konzultant, partner, či odborný poradca pri podpore a eliminovaní špeciálnych edukačných potrieb žiakov. Informujem o priebehu, postupoch a výsledkoch procesu integrácie. Spolupracujem pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov, konzultujem priebeh a výsledky nastaveného procesu integrácie, prípadne riešim aktuálne novovzniknuté problémy.

Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov:

Pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami poskytujem konzultačné služby. Podieľam sa na vedení a spracovávaní agendy integračného procesu žiaka.

 

Centrum výchovného poradenstva a prevencie a ďalší odborníci:

Pre optimálny priebeh integrácie spolupracujem predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre, ako aj s ďalšími zariadeniami, ktoré sa podieľajú na včasnej diagnostike a podpore žiakov.

Pre kvalitný a profesionálny prístup v práci školského špeciálneho pedagóga aktívne vyhľadávam možnosti ďalšieho vzdelávania a študujem odbornú literatúru.

 

Milí rodičia, ak máte pocit, že vaše dieťa nezvláda požiadavky školy, alebo vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach vášho dieťaťa a či má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Zistíme, či jeho stav je možné eliminovať podpornými opatreniami, alebo je nutná integrácia a s tým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

 

Najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia:

Dyslexia – špecifická porucha čítania: pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.

Dysortografia – špecifická porucha pravopisu: pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

Dysgrafia – špecifická porucha písania: grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

Dyskalkúlia – špecifická porucha matematických schopností: prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravo-ľavej orientácii.

Dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov: dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností, je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

ADHD – porucha pozornosti (ADD) s hyperaktivitou.

 

Čo znamená integrácia?

Integrácia znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálnopedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie.

Rozhodnutie o prijatí žiaka ako začleneného do základnej školy vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre žiaka individuálny výchovno-vzdelávací program. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria