Navigácia

 

Školský psychológ

Mgr. Michaela Olbertová

Miesto: kabinet na  prízemí v pavilóne G 

Konzultačné hodiny pre učiteľov a žiakov: utorok, streda, štvrtok od 7.30 – 12.30

Konzultačné hodiny pre rodičov: utorok a štvrtok od 13.30 – 14.30, po osobnom alebo telefonickom dohovore

Individuálna práca so žiakmi: streda 13.30 – 14.30, v prípade potreby aj počas vyučovacích hodín

 

Náplň práce školského psychológa

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Konkrétnou náplňou jeho práce je činnosť:

Diagnostická - poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
 

Intervenčná - vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi .
 

Preventívna - pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka .
 

Poradenská - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.


Školský psychológ osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

Etika práce školského psychológa 
Psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch a vyšetreniach, chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby, teda žiakov, učiteľov, rodičov, rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách a pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne.

 


Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria