Navigácia

 

 

 

 

Výsledok hodnotenia Zelenej školy

Nitra_Škultétyho_výsledok_hodnotenia_2018.pdf

 

Enviromentálny akčný plán  - 2016/ 2018

EAP_NItra_.pdf

 

Zelená škola- 2017/ 2018

Priaznivcom Zelenej školy snáď netreba pripomínať, že v tomto certifikačnom období sa zaoberáme témou odpady a že naším spoločným cieľom je znížiť množstvo netriedeného komunálneho odpadu minimálne o 5 percent.

Jednou z iniciatív, bola výzva kolégia Týždeň bez PET- fľaše v druhom novembrovom týždni.

Z pripravovaných akcií spomenieme výzvy: Pod stromčekom darčeky a nie zbytočné obaly a Návrat k textilnej vreckovke, ktoré nás čakajú ešte v tomto roku. V novom roku to bude výtvarná súťaž O najkrajšie koše na separovaný zber v triedach a avizovaná beseda s pracovníkom NKS o separovanom zbere v našom meste.

Dni Zelených škôl, na ktoré plánuje workshopy s rovesníckym učením nás čakajú v mesiaci apríl.

Stále hľadáme pomocníkov najmä z radov žiakov druhého stupňa a do pozornosti dávame aj nástenku vo vestibule školy, na ktorej Vám prinášame informácie o dianí na Zelenej škole a nápady ako každý z nás môže znížiť množstvo odpadov, ktoré sú našim spoločným problémom.

 

Apríl v Zelenej škole

V mesiaci apríl aj zarytí odporcovia prechádzok v prírode zatúžia po čerstvom jarnom vánku a otvoria okná aby sa nadýchli.

My ostatní zabudneme na boľavé chrbáty a kolená a s nadšením vybiehame do záhrad. Na Zelenej škole to samozrejme nemôže byť inak.

Deň Zeme sme si pripomenuli aktivitami v triedach, pretože počasie bolo vrtkavé a typicky aprílové.

Aktivity v triedach boli však rozmanité a pani učiteľky spolu so žiakmi pripravili našej Zemičke parádnu oslavu. Napríklad štvrtáci usporiadali koncert pre Zem, na ktorom vystúpili nádejné spevácke hviezdy.  Pani učiteľka Chlapečková  na počesť  tohto významného dňa v malej telocvični cvičila jogu a spolu so žiakmi hlbokými nádychmi a výdychmi vyslali na obežnú dráhu Zeme veľké množstvo pozitívnej energie.

Anketári  z 3.A zisťovali, ktoré je najkrajšie miesto na Zemi a predstavte si, aj tu sa potvrdilo, že všade dobre, doma najlepšie a vyhrala Nitra.

V 3.B sa zaoberali problémom narábania s odpadmi. Žiaci sa dopracovali k pozoruhodnému záveru. Najlepšie by bolo, kupovať len to čo naozaj, ale naozaj potrebujeme  a iba v takom množstve ako spotrebujeme.

Pani učiteľka Rebejová v kuchynke so žiakmi v rámci projektu Jedlá zmena organizovala súťaž vo varení, v ktorej išlo o prípravu jednoduchého receptu zo zvyškov z chladničky. Dvojčlenná porota v zložení  pani tajomníčka a pani vedúca jedálne veru mali čo robiť, aby vybrali víťazov a ani sa im to nepodarilo, a tak ocenili všetkých.

Tvorivé dielne na tému Naša Zem usporiadali pani učiteľka Srnková, Dedičová a Adamcová. Práce budú vystavené na druhom poschodí , na chodbe pri 7.A.

Členovia kolégia Sofia Ďurkovičová a Jakub Buch iniciovali výzvu Záväzok pre Zem. Záväzky sme si dali rôzne a prečítať si ich môžete na prízemí, pri váhe a zošite na zber.

Pani učiteľky Peniašková a Srnková dosadili bylinky do farebnej záhradky.

Tým sa to ešte neskončilo, 26. 4. sa žiaci z ekologického krúžku a kolégia Zelenej školy zúčastnili exkurzie v Emilovych sadoch v Dvoroch nad Žitavou. Ich jablká a džúsy sme v zimných mesiacoch konzumovali všetci. Jabloňový sad bol krásne rozkvitnutý a exkurzia bola poučná i zábavná.

Záverom  si zaželajme, aby sme sa správali k našej Zemi milo počas celého roka, nielen v jeden deň. Sme jej súčasťou a všetko čo robíme prírode, robíme sami sebe.

 

Slávnostná certifikácia

Dňa 5. októbra 2016 zástupcovia kolégia Zelenej školy pri ZŠ Škultétyho prevzali z rúk manažérky programu Miroslavy Pilarikovej medzinárodný certifikát Zelená škola, ktorý je platný v nasledujúcich dvoch školských rokoch.

Na slávnostnom odovzdávaní v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave nás reprezentovali žiaci Filip Duchoň z 8.B, Michal Lavrinc zo 6.A, Mgr. Rebejová a Mgr. Lavrincová.

Na adresu Zelených škôl odzneli slová chvály z úst zástupcov generálnych sponzorov a veľkým prekvapením bola video vizitka, ktorou nás pozdravil pán prezident Kiska.

Získanie certifikátu kolégium prijalo s pocitom zadosťučinenia, za vynaloženú energiu a čas.  Zároveň nás to však zaväzuje pokračovať v začatom diele, pretože v oblasti ochrany životného prostredia sa pred nami otvárajú stále nové výzvy.

  

Kolégium Zelenej školy

kolegium_zoznam.docx

kolegium-_druhe_obdobie.docx

Enviromentálny akčný plán

EAP.doc

EKO kódex zelenej školy

​Pocitový chodník

Beseda s lesným pedagógom

 Vyhodnotenie súťaže Zelený duch školy

Literárne práce:                                      Cena za nápad na Eko kódex Zelenej školy:

1.miesto I. Raczká 4.A                                         J. Buch    4.B

2.miesto A. Záhradníková 4.A

3.miesto S. Ďurkovičová 4.B

Výtvarné práce:

1.kategória

1.miesto    2.A trieda

2.miesto  S. Beniková 1.B

3.miesto  E. Vachalová 1.B

2.kategória

1.miesto  L. Bariak,  F. Gyürüsi  6.B

2.miesto  A. Móry 6.B

3.miesto S. Bírová, M. Navarová  6.A

Lesný ekosystém 5.A triedy

Vianočný bylinkový čaj - Poďakovanie

Kolégium Zelenej školy ďakuje všetkým zamestnancom školy a žiakom, ktorí prispeli k úspešnej organizácii podujatia Vianočný bylinkový čaj, najmä pani Danke Trabalíkovej za chutné koláčiky, pani učiteľke Uliankovej za namiešanie čajovej zmesi, pani učiteľke Jančiarovej a Rufferovej za varenie čaju a Vám všetkým za účasť a finančné príspevky.

Vyzbierali sme 82 eur, ktoré použijeme na zakúpenie prostriedkov potrebných na dobudovanie náučného chodníka v EKO- triede.

„Zelená škola informuje“

Na zasadnutí kolégia zelenej školy dňa 30.9.2015 sme si vytýčili nasledovné úlohy pre najbližšie obdobie:

1, Zapojiť sa do projektu Filantropia – čo to pre nás znamená?

Projektom chceme získať prostriedky na skrášlenie našej školy a „rozzelenať „ ju.

Chceme získať dobrovoľníkov z radov našich rodičov a priateľov, ktorí by nám pri tom pomohli.

Skúste sa už teraz opýtať Vašich rodičov, kto by bol ochotný prísť a pomôcť.

Včas oznámime termín akcie.

Na začiatok chceme predpripraviť pôdu na náučný chodník, ktorý bude pri Eko triede, na jar tam vysadiť dreviny, osadiť stĺpiky a informačné tabuľky.

2, Nazbierať/ priniesť slnečnicové semiačka pre vtáčikov, aby v zime mali čo pod zobák.  V  Eko triede ste už možno niektorí  zbadali na stromoch nové kŕmidlá.

3, Pripraviť program na Deň knižníc pre žiakov našej školy – členovia kolégia

 

„Divočina na školách“

V spolupráci s občianskym združením Stráž prírody Ponitrie sme sa zapojili do realizácie projektu „Divočina na školách“ a 17 septembra 2015 sme osadili v našom areáli vtáčie búdky a kŕmidlá pre vtákov. Zároveň si deti vypočuli prednášku o ochrane prírody so zameraním na život vtákov v mestskom či prírodnom prostredí. Kŕmidlá a búdky osadené v blízkosti školy nielen rozšíria hniezdne možnosti samotných vtákov, ale zároveň umožnia deťom celoročne sledovať ich životný cyklus.

Projekt podporili:

Nitrianska komunitná nadácia       Mesto Nitra        Effis        Zelená škola

 

„Zbieram baterky“

Naša škola sa zapojila do programu a súťaže selektívneho zberu ZBIERAM BATERKY realizovaného firmou INSA, s.r.o. so sídlom v Seredi. Zástupcovia firmy nás navštívili 2.10. 2015, aby vysvetlili žiakom potrebu ochrany životného prostredia, ako aj podmienky zapojenia sa do programu. Podstatou súťaže je zber použitých prenosných batérií a akumulátorov. Deti za vyzbierané batérie a akumulátory získajú body, ktoré majú možnosť na stránke www.zbierambaterky.sk vymeniť za darčeky. Zbierať môžu žiaci individuálne alebo v skupinách, ale zber môžu vykonať aj ako celé triedy.

 

Partnerstvo so školou v Hruštíne

19. 6. 2015 žiaci 5.A triedy a členovia Zelenej školy navštívili malú dedinu Hruštín na Orave. S tamojšou základnou školou sme nadviazali  partnerskú spoluprácu. Riaditelia obidvoch škôl podpísali Memorandum o spolupráci medzi našimi školami v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.     Po prehliadke školy sme si pozreli krátku prezentáciu o jej histórii a úspechoch hruštínskych žiakov.

Potom sme sa presunuli do telocvične, kde nás už čakali piataci. Po krátkom zoznámení sme si zahrali rôzne súťaže, ktoré si pre nás so svojimi triednymi učiteľkami pripravili.

Nasledovali zápasy vo vybíjanej a futbale. Vo vybíjanej naše baby podľahli súperkám, ktoré sa v tomto roku stali vicemajsterkami Žilinského kraja. Vo futbale sa karta obrátila, naši chlapci porazili Hruštíncov 6:3.

V budúcom školskom roku pozveme zase my deti z Hruštína a dúfame, že nám naša spolupráca prinesie veľa nových poznatkov, zážitkov a nápadov.

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria