Navigácia

 

Naša projektová činnosť

V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do programu Erasmus+. V rámci programu sa PaedDr. Renáta Titková zúčastnila medzinárodného seminára STEM (veda, technika, matematika v primárnom vzdelávaní) v belgickom Oostende. Cieľom seminára bolo naplánovať aktivity,  ktorými dokážeme vedu, techniku a matematiku začleniť do vyučovacieho procesu a zároveň vytvoriť sieť partnerských  škôl pre vytvorenie medzinárodného projektu s danou problematikou.

Vytvorili sme Európsky plán rozvoja školy a stratégiu jej internacionalizácie, ktorej cieľom je otvoriť prostredie školy v európskom kontexte. V nasledujúcom období vypracujeme 2 projekty. V kľúčovej aktivite 1 – Školské vzdelávanie vyšleme učiteľov na hospitácie do zahraničných škôl  a odborné metodické kurzy organizované renomovanými medzinárodnými inštitúciami. Budeme sa snažiť o  modernizáciu a inováciu vyučovacieho procesu prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov. V kľúčovej aktivite 2 – strategické partnerstvá  spoločne so školami v zahraničí predložíme návrh projektu zameraného na implementáciu metódy CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie) do vyučovacieho procesu na škole. Plánujeme sa tiež ako partneri zapojiť do projektu TIME MACHINE s cieľom nájsť a systematizovať medzipredmetové vzťahy v prírodovedných predmetoch v nižšom sekundárnom vzdelávaní.

 

Malí remeselníci

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Bramac nám prostredníctvom Otvoreného grantového kola podporila projekt „Malí remeselníci“ sumou 1000 €.

Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie potrebného materiálu, pomocou ktorého sme mohli žiakom 1. stupňa sprostredkovať popoludnie plné vedeckého bádania, konštrukčných úloh, objavovania zákonitostí prírodných dejov, tvorivých umeleckých dielní a kuchárskych zručností.

Stredu, 25. mája, sa školská knižnica „Čarovná čitáreň“ a susedná trieda premenili na tvorivé dielne, kde si malí vedci, konštruktéri, cukrárky a umelci vyskúšali:

 

·         zostrojiť parný stroj

·         vytvoriť elektrické obvody, ktoré svietia

·         vyskúšať si prácu meteorológa

·         zažiť výbuch sopky

·         stretnúť pravekých dinosaurov

·         zložiť a naprogramovať robotov

·         spoznať prácu konštruktérov automobilov, motoriek a lietadiel

·         vyrobiť si šperky, šperkovnice, ozdobné kvetináče pre mamičky

·         maľovať na sklo, modelovať z modelovacej hmoty

·         vyzdobiť si pomocou odtlačkov a farieb na textil veselé tričká

·         napiecť koláčiky pre kamarátov

·         spolupracovať, zabávať sa a spoločne prežiť jedno tvorivé popoludnie v škole.

Malí remeselníci sa mohli svojimi výrobkami a objavmi pochváliť aj návšteve, ktorá zavítala do priestorov tvorivého diania: pani R. Bojdová z NKN, pani A.Scheller z firmy Bramac, pani M. Országová, vedúca odboru školstva, pani M. Rácová, poslankyňa mestského zastupiteľstva.

K. Zemanovej, M. Lavrincovej, P. Rebejovej a K. Chlapečkovej.  Objavná a umelecká práca detí v tvorivých dielňach by sa len veľmi ťažko dala zrealizovať bez obetavej pomoci dobrovoľníčok: pani A. Drahošovej, pani V. Kĺbikovej, D. Titkovej a pani učiteliek: Z. Antalíkovej,

Za veľkú podporu pri realizácii projektu ďakujeme aj pani riaditeľke H. Martincovej.

Realizačný tím projektu  R. Titková , D. Moravčíková  

  

 

Partnerstvo so školou v Hruštíne

19. 6. 2015 žiaci 5.A triedy a členovia Zelenej školy navštívili malú dedinu Hruštín na Orave. S tamojšou základnou školou sme nadviazali  partnerskú spoluprácu. Riaditelia obidvoch škôl podpísali Memorandum o spolupráci medzi našimi školami v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.     Po prehliadke školy sme si pozreli krátku prezentáciu o jej histórii a úspechoch hruštínskych žiakov.

Potom sme sa presunuli do telocvične, kde nás už čakali piataci. Po krátkom zoznámení sme si zahrali rôzne súťaže, ktoré si pre nás so svojimi triednymi učiteľkami pripravili.

Nasledovali zápasy vo vybíjanej a futbale. Vo vybíjanej naše baby podľahli súperkám, ktoré sa v tomto roku stali vicemajsterkami Žilinského kraja. Vo futbale sa karta obrátila, naši chlapci porazili Hruštíncov 6:3.

V budúcom školskom roku pozveme zase my deti z Hruštína a dúfame, že nám naša spolupráca prinesie veľa nových poznatkov, zážitkov a nápadov.

 

Partnerstvo s detským domovom Kolíňany

ÚSMEV ako dar - poďakovanie pre ZŠ Škultétyho

DECEMBER :   Mikulášsky deň - návšteva detí z DED Kolíňany v ZŠ Škultétyho ( 2. A , 2. B )
FEBRUÁR   :   návšteva žiakov 2. A , 2. B  v DED Kolíňany
APRÍL        :   Najmilší koncert roka - učasť žiakov  druhých ročníkov v Starom divadle
MÁJ          :   Domovácky päťboj - športové popoludnie v DED Kolíňany, spojené s oslavou MDD

                     ( opekanie )

                                                                  

1. Druhý krok je projekt, ktorého cieľom je riešiť problematiku šikanovania, agresivity a intolerancie voči odlišnostiam na školách. Máme k dispozícii informačno-vzdelávacie materiály, ktoré sú pripravené odbornými školskými psychológmi, zahŕňajú témy: „ Desatoro rodiča, Desatoro učiteľa, O druhom kroku“ a všetky nesú posolstvo: Robíme našu školu lepšou.

                                                                    

2. Zelená škola

Naša škola sa ako jediná v Nitre zapojila do medzinárodného programu Zelená škola, ktorý je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednosti a šetrnejšom prístupe k životnému prostrediu do každodenného života, urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť. Projekt má podporu vedenia školy, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, žiakov a rodičov.

Zelená škola v Španej doline

O cestovaní v čase snívajú deti i dospelí romantici, teoretizujú astrofyzici, ale portál, ktorý by nás preniesol do minulosti úspešne funguje nanajvýš v nejakej počítačovej hre.  A kadekto by si možno ešte raz zabehol taký beh VOSR, potom si popálil jazyk na čaji podávaného v  „horčičiaku“, z ktorého predtým pila celá pionierska skupina a deň zavŕšil pozeraním reprízy čiernobieleho Trianglu.

Návrat do minulosti sa podaril skupinke najaktívnejších členov kolégia Zelenej školy a na prenos nepotrebovali nič iné iba obyčajný zájazdový autobus.

18. júna 2015 o ôsmej nastúpili na zastávke MHD ZŠ Škultétyho a po desiatej hodine stredoeurópskeho času vystúpili v malebnej dedinke Špania dolina pár storočí naspäť.

Na priedomí sa pokojne vyhrieval vypasený kocúr, ktorý sa ešte nebál detí, starší pán sa nám milo prihovoril a žartoval o medveďoch za poslednou lipou v chotári a my sme sa iba vyjavene dívali a neverili vlastným očiam.

Sympatický sprievodca nás previedol náučným chodníkom na, ktorom sme videli zachovalé ukážky baníckej minulosti obce známej ťažbou medi, prekrásnu prírodu, dych vyrážajúcu panorámu okolitých hôr a najnovšiu atrakciu- drevený orloj s banskými škriatkami. Deti zo Zelenej školy lepšie pochopili, že našťastie ešte  stále jestvuje nejaká príroda, ktorú treba chrániť a reči o krásach Slovenska nie sú iba marketingovým trikom cestovných agentúr.

A na záver iba odcitujem Mirka Pekárika zo 6.B: „Pani učiteľka, ja som na takom peknom výlete ešte nikdy nebol.“  Ďakujeme Mirko a Ty ďakuj Obyvateľom Španej doliny, že svoju dedinku chránia a dbajú na zachovaní jej pôvodného vzhľadu.

                                                                

 3. Cieľom grantového programu Nadácie Volkswagen: Bezpečne na cestách je zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky, podporiť záujem žiakov o dopravnú výchovu. Projekt je zameraný na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu.

Marec 2015, 1.-4. ročník

                                                                     

4. Projekt  Nech sa nám netúlajú je zameraný na rozvoj praktických zručností žiakov, ktorí sa budú prostredníctvom konkrétnych manuálnych zručností oboznamovať s vybranými profesiami: kuchár, cukrár, krajčír, stolár, stavbár, vedec - bádateľ, spisovateľ, umelec - sochár, maliar, záhradník, roľník. Prostredníctvom tvorivých dielní si budú môcť žiaci vyskúšať prácu jednotlivých profesií.

2015, 1.-4. ročník

                                                                                                              

5. Projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice bol vyhlásený SPgK v Bratislave a realizovaný v spolupráci s našou školskou knižnicou Čarovná čitáreň. V rámci projektu sme zorganizovali nasledovné podujatia:

- Beseda s cestovateľom, svetobežníkom a motorkárom Erichom Domčekom, ktorý  sa podelil o svoje zážitky z ciest a zameral sa najmä na život v rajinách Blízkeho východu.

- Dramatizácia rozprávky Guľko Bombuľko

Žiaci 7.a 9. ročníka si pripravili pre žiakov 1. stupňa predstavenie Guľko Bombuľko, vyrobili si kulisy, pripravili scenár a na záver moderátorka, deviatačka S. Minárová otázkami preverila pozornosť publika.

– Ilustrácie z divadelného predstavenia

Mladší žiaci potom na hodinách výtvarne stvárnili Guľka Bombuľka a iné postavičky z hry.

 

6. Záložka do knihy spája školy

Aj v tomto roku sme sa zapojili do projektu, v ktorom sa nám partnerskou školou stala ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice v Českej republike. Žiaci z partnerskej školy poslali našim deťom pekné, veselé a nápadité záložky a naši žiaci od prvého až po ôsmy ročník opätovne vyrobili 257 záložiek pre českých kamarátov.

 

                     

                                                                        

7.Projekt: V rozprávkovom lese bol zameraný na pohybové aktivity žiakov 1. stupňa ZŠ, na čítanie s porozumením, na zapojenie žiakov 2. stupňa do vedomostných aktivít, na rozvoj tvorivosti a komunikačných schopností detí.             

 

                                                                                                       8. Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”.  Škola získala digitálny set – tabuľa, dataprojektor, NB, 20tabletov

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS Trvanie projektu je od 22.11.2013 do 30.9.2015.

Zapojili sme sa do tejto kategórie:

Máme radi Slovensko a Učím s a- učím ťa
Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Materiál sa bude dať prostredníctvom mobilných technológií (tablet, telefón, notebook) použiť ako sprievodca pri exkurziách, výletoch alebo počas súkromných návštev daných lokalít

Každá zapojená škola, teda učitelia v spolupráci so žiakmi, vytvoria informatívny materiál prostredníctvom dodanej aplikácie. Sprievodca lokalitou sa bude skladať z výkladových textov, fotografií, videí a iných multimediálnych materiálov.

https://www.youtube.com/watch?v=0_l7HG2nyBo

 


                                                                      

 

                     

 

9.Educate Slovakia je národný projekt organizovaný za účelom zlepšiť komunikačné a jazykové schopnosti žiakov. Hlavným cieľom je rozšíriť interkultúrne vedomosti žiakov na Slovensku prostredníctvom atraktívnych tréningov sprostredkovaných zahraničnými stážistami v anglickom jazyku. Témy jednotlivých tréningov budú zamerané na tradície vo svete, gastronómiu, životný štýl, ale aj témy z osobnostného rozvoja, napr: „Sociálne médiá v mojom živote, Sám si vyberám, kedy nasledovať iných a kedy nie, S priateľmi sú veci zábavnejšie. Metódy a spôsoby výučby: interaktívne hry,  simulácie a súťaže, diskusie, videá, skupinová práca, projekty, online prieskum.

Február 2015, 5.-9. ročník

 

Prvý februárový týždeň na našej škole pôsobili dvaja zahraniční stážisti z Taiwanu a Egypta. Absolvovali spolu 20 vyučovacích hodín. Žiaci boli nimi nadšení, zapájali sa do všetkých aktivít a mali radosť z toho, ako sú schopní komunikovať v anglickom jazyku. Hodiny boli veľmi zaujímavé a živé. Lektori sa vyjadrili, že sa u nás cítia ako doma a bolo im potešením  pôsobiť na našej škole.

                                                                   

10. V školskom roku 2014/2015 podáme projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+, ktorý je určený pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. V prípade schválenia sa projekt bude realizovať v školskom roku 2015/2016.

 

 

                                                                         

11. Učitelia našej školy sa v tomto školskom roku zapojili do projektu  Aktivizujúce metódy vo výchove, v rámci ktorého škola získala interaktívnu tabuľu a dataprojektor.

Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov  v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. 

Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov. 

 

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria