Navigácia

  Školský rok 2017/2018

 

 

Šaliansky Maťko                    

3. ročník 

1.miesto    E. Palková       3.B                           

2.miesto    S. Majerčáková 3.B

 

4.- 5. ročník 

1.miesto    N. Bariaková 4.A                           

2.miesto    P. Broďáni    4.A

3.miesto    L. Rojková    4.A                 

 
6.- 7. ročník
1.miesto     S. Szombayová 6.A                            

2.miesto     S. Vrábelová    6.A  

 

Okresné kolo

3.miesto   

     

pripravovali: Mgr.Lavrincová,Mgr.Zahoranová,Mgr.Brotková, Mgr.Zemanová, Mgr.Bégerová, Mgr. Adamec, Mgr. Kohútová, Mgr.Šavelová, Mgr. Streďanská, Mgr.Jančiarová


 Hviezdoslavov Kubín                                               
1.kategória
Poézia:      2.-  4. ročník                                                         
1.miesto  
Z. Földešiová 3.A                        

2.miesto   N. Zemanová 4.A    

3.miesto  L. Debnárová 2.C  

                                                                                                                             


Próza:        2.-  4. ročník 

1.miesto  S. Naščíková 2.A                              
2.miesto  L. Bridová    4.C 

3.miesto  P. Lavrincová 4.A               

 

pripravovali: PaedDr.Titková, Mgr.Peniašková,Mgr.Zemanová,

Mgr.Adamec, Mgr.Bégerová, Mgr.Kohútová, Mgr.Zahoranová,Mgr.Lavrincová,Mgr.Brotková

 

2.kategória

Próza:        5.- 6.ročník     

1.miesto  N. Zemanová 6.A

2.miesto  D. Adámeková 5.B

3.miesto  R. Pažma  5.A 

                         K. Gažová 5.B

 

Poézia:    5.- 6.ročník            

1.miesto  

2.miesto  Y. Luková 6.B

                         

pripravovali: Mgr. Streďanská, Mgr.Jančiarová, Mgr.Šavelová
 
 

   Výtvarné súťaže                                                                  

 

Nitra moje mesto

Centrum voľného času Štefánikova trieda 63, Nitra

Do súťaže sa zapojili:

MŠ: Mostná, Novomeského, Párovská, Topoľová, Alexyho, Štiavnická, Čajkovského, Bazovského, Staromlynská,

ZŠ: Tulipánová, Benkova, Fatranská, Beethovenova, Škultétyho, Na Hôrke, Topoľová, Alapiskola Jelenec.

Celkový počet súťažných prác 145.

Odborná porota ocenila nasledovné práce v jednotlivých vekových kategóriách:

Kategória ZŠ 1.-4.roč. ceny:  Viktória Kováčová 1.A - ZŠ Škultétyho 1, Matej Dojčán ZŠ Topoľová8, Alex Pálka 1.A - ZŠ Škultétyho 1, Nikol Katrincová-ZŠ Beethovenova, Jozef Chlapečka-ZŠ Beethovenova, Lea Némethová-ZŠ Tulipánová.

Kategória ZŠ 7.-9. roč. ceny:   Kristína Némethová-ZŠ Alepiskola Jelenec, Michal Lavrinc- ZŠ Škultétyho 1, Barbora Koníková - ZŠ Na Hôrke 30, Klára Billíková- ZŠ Fatranská, Sofia Helegdová- ZŠ Na Hôrke 30, Karol Poslušný- ZŠ Benkova34, Ema Upohlavová-ZŠ Topoľová8, Kolektívna práca ZŠ Benkova34

 


    Olympiády

 

    Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  

 

1.miesto Částa  Viliam                   43 bodov         

Miháliková Nikola    42            Klepancová Alexandra     42

Lidik Oliver             41            Šugra Samuel                  37

Lievaj Lukáš            35            Gergely Chritián              34

Duchoň  Filip           33            Dovičovič Juraj               33

Szabó Tomáš          32             Raczká Kristína               32

Révay Samuel          23             Nyiriová   Zuzana            14

Viliam Částa postupuje do okresného kola , ktoré bude 29. 11. 2017

 

pripravovali: Mgr. Streďanská, Mgr.Šavelová

    


  Geografická olympiáda     

 
školské kolo

Kat. E          1. miesto Tomáš Szabó        9.B

                   2. miesto Kristián Gergely   8.B

                   3. miesto Adam  Pažma        9.B

 

Kat. G          1. miesto  Silvia Paulďurová  5.B

                   2.miesto  Marko Humpolec   5.A

                   3.miesto  Kristína  Gažová    5.B

 

                                    

pripravovala: Mgr.Zaťková

 
 
    Fyzikálna olympiáda                 
 

úspešní riešitelia okresného kola

 

 
 pripravovala:  RNDr.Ulianková
 

    Chemická olympiáda                  

školské kolo  CHO "D"

 

1.miesto   

2.miesto    

okresné kolo  CHO "D"  

pripravovala: 

 
 

  Dejepisná olympiáda

školské kolo                 

V kategóriach  C,D,E,F  sa  zúčastnilo 32 žiakov 9. – 6. ročníka

Z každej kategórie postupujú dvaja žiaci do OK DO.

Kategória F  6.ročník

1.miesto    S. Szombayová 6.A    70,8 %                      

2.miesto    B. Lukáš            6.B    61,1%

3.miesto    O. Kijác              6.A    59,7%  

 

Kategória E  7.ročník

1.miesto    S. Behinská   7.A   76,6%                      

2.miesto    R.  Zeleňák     7.A   70,2%

3.miesto    J. Kadiš          7.A   63,8%            

 

Kategória D  8.ročník

1.miesto    F. Gyürüsi   8.B   80,3%

2.miesto    O. Lidik       8.A   77,2%

3.miesto    L. Bariak     8.B   66,6%

 

Kategória C  9.ročník

1.miesto    T. Szabó           9.B  93,3%

2.miesto    L. Lievaj           9.B  91,6%

3.miesto    J. Dovičovič    9.A  78,0% 

 

Úspešní  riešitelia okresného kola:

Kategória  C

9.B  T. Szabó        11.miesto

Kategória  D

8.B  F. Gyürüsi        7.miesto 

Kategória  E

7.A  S. Behinská      3.miesto

Kategória  F

6.A  S. Szombayová 17.miesto

 

    pripravovala: Mgr.Jančiarová 

     Olympiáda v anglickom jazyku          
                              

školské kolo

Kategória 1A          7. ročník 

1.miesto  L. Remiarová  7.A 

Kategória 1B           8. ročník

1.miesto   A. Klepancová  8.A 

Kategória 1C            9. ročník

1.miesto   K.R. Shaughnessy  9.A 

okresné kolo

Kategória 1B           8. ročník

4.miesto   A. Klepancová  8.A 

   pripravovali: Mgr.Meňhartová, Mgr.Topor

 

     Biologická olympiáda               
 

kategória E – odbor zoológia

školské kolo      

1.miesto 

okresné kolo  úspešný riešiteľ: 

pripravovala: 

                                                                                                           

 


    Matematické súťaže

Pytagoriáda  školské kolo

                      úspešní riešitelia    

 

3.A   Alex Války                  11+6             17 bodov

3.B   Ema Palková       11+0       11 bodov

4.A   Nella Bariaková    10+7       17 bodov

      Nina Blödyová      10+5       15 bodov

4.B   Matej Kadiš        11+9      20 bodov

       Alexej Kubeš      10+9       19 bodov

       Lukáš Valentíny    10+2      12 bodov

4.C   Olívia Klepancová   12+7      19 bodov

      Alena Remeňová     10+2      12 bodov

      Linda Bridová       10+1       11 bodov

5.A   Roman Pažma       14+6      20 bodov

      Marko Humpolec     11+4      15 bodov

      Alicia  Hlaváčková   10+6      16 bodov

5.B  Silvia Paulďurová     13+4      17 bodov

      Katarína Chalupková  11+4     15 bodov

      Kristína Gažová       10+5     15 bodov

7.A  Jakub Kadiš           10+4     14 bodov

      Adam Vajda           10+1     11 bodov 

8.B  Christián Gergely      10+5     15 bodov

pripravovali: Mgr.Adamec,Mgr.Bégerová, Mgr.Kohútová, Mgr.Lavrincová, Mgr.Zahoranová, Mgr.Brotková, PaedDr. Chlapečková PhD.,RNDr.Ulianková, Mgr.Pileková, Mgr. Ácsová
 
 

Pytagoriáda  okresné kolo

úspešní riešitelia

 

        

Matematická olympiáda

 školské kolo    5. ročník 8 žiakov

                 9. ročník 9 žiakov

úspešní riešitelia     Roman Pažma  5.A

                   Marko Humpolec  5.A

                   Silvia Paulďurová  5.B

                   Eva Záhradníková  5.B

                 Anastasiya Akimova  9.B

                    Michal Chovanec  9.B

 

Okresné kolo - 67.ročník

Kategória Z5

  1. miesto R. Pažma     5.A

13. miesto M. Humpolec 5.B

pripravovala: RNDr.Ulianková                                     

Matematický Klokan - celoslovenská súťaž      

 

 

Komparo            

príprava žiakov  8. a   9. ročníka  z matematiky 

žiaci   8. A,B    úspešnosť z matematiky          

                  celoslovenská úspešnosť   

žiaci    9. A,B    úspešnosť  z matematiky      

                  celoslovenská úspešnosť   

 

Celoslovenské testovanie z matematiky  

-  zúčastnilo sa   žiakov

 

úspešnosť                priemer v SR 

  

 

pripravovali: Mgr.Pileková, RNDr.Ulianková,PaedDr.Chlapečková PhD. 

 

            Vianočná koleda
1. ročník 

1. miesto :  N. Csekeyová

2.miesto  :  N. Ondrušeková
 

2. ročník 

1. miesto :   S. Naščáková
2. miesto :   H. Bednáriková
3. miesto :    L. Ormisová


 

3.ročník   

1. miesto :   T. Šabíková

2. miesto :   V. Korchanová
3. miesto :   L.  Repárová

 

4. ročník   

1. miesto :   N. Bariaková 
2. miesto :   V. Tomastová 

3. miesto :   L. Bridová 
3. miesto :   K. Miháliková

     Športové súťaže                                                                         

                                                              

Dni športu                                      

Okresné súťaže

Volejbal                                               

Bedminton                                     

Basketbal                      

Malý futbal                                  

Hádzaná              

Krajské súťaže

Hádzaná            

Mc Donald cup                          

M -SR   

Mc Donald cup                           

MŠL

Hádzaná                    

Volejbal                                                                                      

Futbal  

 zodpovedné: Mgr. Topor, Ing. Golejová,, Mgr.Zaťková                

 

Kontakt

  • Základná škola Škultétyho ul.
    Škultétyho ul.1, Nitra
  • Základná škola
    pevná linka +421 0376518946
    mobil: +421911 901 963
    Školská jedáleň 0911 732 676

Fotogaléria